next shows of 2018
to be completed ... ...

Chu Yibing Dec 29 / 30
Hee ling yong Bach jan 4
Jiang Bowen Harpischord Jan 5
Hegijiltu Jan 12
Marouan Benabdellah Jan 18